Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego Fabrykamarzen.art

Sklep internetowy fabrykamarzen.art jest prowadzony przez:

Fabryka Marzeń Dorota Gierwiałło z siedzibą w Świętochowie, pod adresem ul. Polna 2, 05-555 Świętochów, wpisaną do CiDG prowadzonego przez Burmistrz Tarczyna, NIP 1181747357,  (dalej: „fabrykamarzen.art”).

SŁOWNICZEK:

Warsztat – warsztat, budynek w którym prowadzone są warsztaty oraz produkowane zabawki, zlokalizowany w Świętochowie, ul. Polna 2, 05-555 Świętochów, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów, a także obsługa zwrotów i reklamacji.

DRIZ – funkcjonujący w ramach Warsztatu Dział Reklamacji i Zwrotów obsługujący reklamacje, oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz oświadczenia o zwrocie produktu po upływie terminu na odstąpienie od umowy. Przesyłki kierowane do DRIZ powinny być adresowane na wskazany powyżej adres Warsztatu oraz zawierać adnotacje „DRIZ”.

Fabryka Marzeń – firma z siedzibą w Świętochowie, pod adresem ul. Polna 2, 05-555 Świętochów, wpisaną do CiDG prowadzonego przez Burmistrz Tarczyna, NIP 1181747357

Sklep fabrykamarzen.art– detaliczny punkt sprzedaży stacjonarnej prowadzony przez Fabryka Marzeń Dorota Gierwiałło.

Sklep Internetowy fabrykamarzen.art – prowadzony przez firmę Sklep Internetowy, dostępny pod domeną internetową www.fabrykamarzen.art, a także pozostałe funkcjonalności udostępnione na stronie www.fabrykamarzen.art.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający ze fabrykamarzen.art umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). Przez Konsumenta rozumie się także Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą z firmą za pośrednictwem Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego Klienta, w sytuacji, gdy taka umowa nie posiada dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Klienta działalności gospodarczej.

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art, w tym w szczególności zdjęcia, recenzje produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art, zapytania do eksperta.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Biuro Obsługi Klienta, BOK lub Centrum Obsługi Klienta, COK – Centrum Obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu +48 786 808 402, adresem mailowym biuro@fabrykamarzen.art oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://fabrykamarzen.art/kontakt. Klienci zarejestrowani w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art mogą skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta także poprzez aplikację chat dostępną na stronie internetowej fabrykamarzen.art po zalogowaniu na swoje konto.

Karta Podarunkowa elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający jej posiadacza do nabycia produktów oferowanych przez firmę fabrykamarzen.art na zasadach określonych w Regulaminie Karty Podarunkowej fabrykamarzen.art, Regulaminie elektronicznej karty podarunkowej Fabryka Marzeń lub Regulaminie Karty Prezentowej Fabryka Marzeń.

Firma Kurierska – kurier Poczty Polskiej S.A. „Pocztex”, UPS Polska Sp. z o.o., Inpost sp. z o.o. lub DPD Polska Sp. z o.o.

Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku pozycja 2759 z późn. zm).

Produkt – towar w rozumieniu art. 2 pkt 4a Ustawy sprzedawany przez fabrykamarzen.art za pośrednictwem Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art.

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art, składania zamówień na Produkty, dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Umowy sprzedaży zawierane w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art są umowami zawartymi na odległość w rozumieniu art. 2 pkt. 1 Ustawy nawet jeżeli Klient w momencie składania zamówienia znajdował się w Sklepie fabrykamarzen.art i korzystał ze wsparcia osób działających w tym sklepie.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. komputer lub podobne urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
  Ze Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art można także korzystać za pośrednictwem aplikacji mobilnej fabrykamarzen.art.
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art oraz składanie zamówień przez Klienta na Produkty nie wymaga rejestracji, aczkolwiek dokonanie rejestracji jest rekomendowane w celu usprawnienia procesu zamawiania Produktów oraz umożliwienia Klientowi korzystania z dodatkowych, przeznaczonych wyłącznie dla osób zarejestrowanych, funkcjonalności Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art.
 6. Ze Spółką można kontaktować się poprzez Centrum Obsługi Klienta, przy użyciu danych kontaktowych wskazanych we wstępie niniejszego Regulaminu bądź korespondencyjnie na adres: FABRYKA MARZEŃ - Dział Reklamacji i Zwrotów, ul. Polna 2, 05-555 Świętochów. Firma wskazuje, że udostępnione przez Firmę Fabryka Marzeń na stronie fabrykamarzen.art: aplikacja chat oraz formularz kontaktowy nie mają funkcjonalności umożliwiającej utrwalenie korespondencji w sposób spełniający wymagania określone dla trwałego nośnika, w związku z czym nie stanowią one „innego środka komunikacji online” w rozumieniu art. 12 ust 1 pkt 3a) Ustawy.

§2 Rejestracja

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając wskazane tamże dane oraz hasło dostępu, a także zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art i Politykę Prywatności FABRYKA MARZEŃ. Poprzez rejestrację Klient zawiera ze Spółką umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną mającą za przedmiot prowadzenie przez fabrykamarzen.art konta Klienta w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art, są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Rejestracja do Programu Lojalnościowego za pośrednictwem strony internetowej wymaga jednoczesnej rejestracji do Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art. Klient chcący zarejestrować się w Programie Lojalnościowym w pierwszej kolejności wypełnia formularz rejestracyjny Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art, a następnie podaje dane uzupełniające niezbędne do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowych to jest: adres, datę urodzenia, płeć, numer telefonu oraz akceptuje regulamin Programu. Klient może podczas rejestracji wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze handlowym oraz marketingowym. W przypadku Klientów chcących zarejestrować się w Programie Lojalnościowym, a posiadających konto w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art konieczne jest podanie jedynie danych uzupełniających niezbędnych do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym oraz akceptacja regulaminu Programu. Po zapisaniu danych Klient może korzystać ze Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art oraz strony Programu Lojalnościowego z poziomu konta Klienta w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art.
 5. Jeden adres e-mail może być powiązany wyłącznie z jednym kontem w Sklepie internetowym fabrykamarzen.art ,co oznacza, w szczególności, iż niemożliwe jest założenie konta przy użyciu adresu e-mail przypisanego do innego konta.

§3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta, a także potwierdzenia akceptacji regulaminu Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twój profil”). W razie zmiany danych dokonanej w trybie określonym w zdaniu poprzednim kolejne logowania do Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art odbywać się będą poprzez wpisanie zmienionego w taki sposób adresu e-mail lub hasła.
 2. Wraz z zarejestrowaniem się w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art zakładane jest konto Klienta oraz tworzony jest profil publiczny Klienta. W profilu publicznym Klienta dla każdego użytkownika Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art widoczny jest nick Klienta lub imię i nazwisko (wedle decyzji Klienta). Dane udostępnione w profilu publicznym (to jest imię i nazwisko lub nick) dostępne są dla wszystkich użytkowników Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art w razie zamieszczenia przez zarejestrowanego Klienta recenzji produktu. Pozostałe dane zamieszczone przez Klienta na jego koncie nie są dostępne dla innych użytkowników Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art. Zamieszczając jakiekolwiek dane w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art, Klient oświadcza, iż władny jest posługiwać się powyższymi danymi, w tym umieścić je w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art. Zarejestrowany Klient zamieszczający recenzje produktu oświadcza, że władny jest do decydowania o udostępnieniu danych zawartych w jego profilu publicznym (to jest imienia, nazwiska lub nick'u) nieograniczonemu kręgowi osób.
 3. Klient, który zarejestrował się (założył konto) w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art oraz dodatkowo, monitorować status swoich zamówień, uzyskać dostęp do faktur dotyczących zamówień złożonych w przeszłości, dodawać produkty do schowka, a także zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art. Zamieszczane przez Klienta Materiały nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art, w której zostały zamieszczone - niemerytoryczne lub nie na temat wpisy lub recenzje, materiały o charakterze promującym lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art, w której zostały zamieszczone - na przykład recenzje powinny być merytoryczne oraz dotyczyć produktu do którego się odnoszą, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa). Materiały nie powinny zawierać danych osobowych.
 4. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału (przy czym za zamieszczenie Materiału uznawane będzie także przesłanie danego Materiału do Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art w formie tzw. pytania do eksperta):
  1. oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;
  2. oświadcza, iż dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
  3. zamieszczając dany Materiał w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art (w tym w szczególności zdjęcia, recenzje itp.) udziela firmie nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez firmę z powyższego Materiału w działalności Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego fabrykamarzen.art oraz udostępniania innym użytkownikom Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art. Klientowi z tytułu udzielenia Spółce powyższej licencji nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie;
  4. na wypadek jakichkolwiek roszczeń osób trzecich dotyczących Materiału zamieszczonego przez Klienta w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez fabrykamarzen.art z tego tytułu w zakresie w jakim wynika ona z winy Klienta, a także do przystąpienia do postępowania sądowego lub pozasądowego po stronie firmy Fabryka Marzeń na pierwsze wezwanie fabrykamarzen.art.
 5. fabrykamarzen.art uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli jego działanie w ramach Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art.
 6. fabrykamarzen.art uprawniona jest do usuwania ze Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art Materiałów zawierających treści bezprawne, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze usunięcia Materiałów zamieszczonych przez Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż Sklep Internetowy fabrykamarzen.art nie stanowi narzędzia do utrwalania i przechowywania Materiałów. fabrykamarzen.art nie gwarantuje, iż zamieszczone przez Klienta Materiały będą przechowywane przez fabrykamarzen.art lub stale dostępne na stronach Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art.
 8. W przypadku, gdy którykolwiek z Materiałów zamieszczonych w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art zawiera treści bezprawne lub w inny sposób narusza prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub regulamin, należy poinformować o tym fabrykamarzen.art za pośrednictwem BOK/COK wskazując adres internetowy, pod którym dostępny jest dany Materiał w ramach Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art oraz informując, na czym polega naruszenie.
 9. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art mogą być zgłaszane Spółce za pośrednictwem BOK/COK. Reklamacje dotyczące Produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 8 regulaminu.
 10. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 9 zdanie pierwsze niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 11. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy:
  1. loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art. ponieważ za ich pomocą następuje weryfikacja tożsamości zarejestrowanego Klienta w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art;
  2. jednorazowego kodu, który umożliwia odbiór zamówienia opłaconego z góry w Sklepie fabrykamarzen.art ponieważ za jego pomocą następuje weryfikacja osoby uprawnionej do odbioru zamówienia.
 12. Osoby korzystające ze Sklepu Internetowegofabrykamarzen.art w imieniu i na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, ale posiadające zdolność do czynności prawnych (zwanych dalej łącznie „Osobami Prawnymi”), w tym w szczególności dokonujące zakupów w imieniu Osób Prawnych oświadczają i zapewniają, iż w chwili podejmowania jakichkolwiek działań w imieniu Osób Prawnych będą należycie umocowane do dokonywania takich działań w imieniu danej Osoby Prawnej.
 13. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w § 2 ust 1 może być rozwiązana:
  1. przez zarejestrowanego Klienta, w każdym czasie;
  2. przez fabrykamarzen.art w sytuacji określonej w § 3 ust 5 bądź w razie zakończenia świadczenia przez fabrykamarzen.art usług objętych umową, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, poprzez wiadomość elektroniczną przesłaną na adres mailowy przypisany do konta Klienta (to jest adres podany podczas rejestracji lub, w sytuacji, gdy Klient zaktualizował adres email, adres zaktualizowany).
 14. Recenzje zamieszczone przez Klientów, którzy nabyli dany Produkt od fabrykamarzen.art są oznaczone jako „zweryfikowane zakupem”. Weryfikacja prowadzona jest poprzez sprawdzenie czy Produkt, którego recenzja dotyczy został zakupiony od fabrykamarzen.art przez Klienta zamieszczającego recenzje. Recenzje nie podsiadające oznaczenia, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu, pochodzą od użytkowników Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art jednak nie zostały zweryfikowane w sposób określony powyżej.

§4 Informacje o produktach

 1. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny Produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Produktu, a także od wartości oraz wielkości zamówienia. Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie będą przez fabrykamarzen.art świadczone i zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. fabrykamarzen.art zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art nie łączą się z innymi promocjami (w tym kodami, kuponami i kartami rabatowymi, wyprzedażą ani przecenami) chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§5 Warunki realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na Produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na konto Klienta) lub jako tzw. „gość” (Klient niezarejestrowany).
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny), przy czym w razie chęci zakupu kilku Produktów czynność tą należy powtórzyć dla każdego z wybieranych Produktów;
  2. po zakończeniu procesu wyboru Produktów przejść do „Koszyka”, a następnie
   1. wybrać typ realizacji zakupu jako:
    1. „gość”(klient niezarejestrowany), wskazać adres e-mail oraz zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art i Politykę Prywatności fabrykamarzen.art 
    2. klient zarejestrowany przez zalogowanie się na swoje konto utworzone w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art;
   2. wybrać sposób dostarczenia Produktu, oraz, o ile wybrany sposób dostarczenia Produktu tego wymaga, rodzaj przesyłki
   3. w przypadku, gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Sklepie fabrykamarzen.art – wybrać z listy Sklep fabrykamarzen.art, w którym zamówienie zostanie odebrane; W przypadku wybrania dostawy z odbiorem w Sklepie fabrykamarzen.art wymagane jest by Klient dodatkowo podał numer telefonu, na który wysłana zostanie informacja o gotowości przesyłki do odbioru oraz kod odbioru.
   4. w przypadku, gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta w Punkcie Odbioru – wybrać z listy Punkt Odbioru, w którym zamówienie zostanie odebrane; W przypadku wybrania dostawy z odbiorem w Punkcie Odbioru wymagane jest by Klient dodatkowo podał numer telefonu przy pomocy, którego przekazana zostanie informacja o gotowości przesyłki do odbioru oraz kod odbioru.
   5. w przypadku, gdy zamówienie zostanie dostarczone za pośrednictwem Firmy Kurierskiej: wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy przez Firmę Kurierską wymagane jest by Klient dodatkowo podał numer telefonu do kontaktu z kurierem;
   6. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia;
   7. kliknąć przycisk „Zamów i zapłać” lub analogiczny;
   8. w przypadku, gdy zarejestrowany Klient chce zarejestrować transakcje zakupu w Programie Lojalnościowym: wpisać numer karty w Programie Lojalnościowym, do której przypisana ma być transakcja lub wybrać spośród kart w Programie Lojalnościowym przypisanych do konta Klienta, kartę do której przypisana ma być transakcja;
   9. w przypadku, gdy zarejestrowany Klient chce wykorzystać posiadany kod rabatowy lub bon - wpisać numer tego kodu lub bonu.
 3. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru oraz od rozmiarów zamawianych produktów:
  1. na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu - Firmą Kurierską, w sytuacji gdy Klient wybrał taką formę dostawy;
  2. do wskazanego przez Klienta w zamówieniu Sklepu fabrykamarzen.art – w takim przypadku odbiór przedmiotu zamówienia następuje w wybranym przez Klienta Sklepie fabrykamarzen.art;
  3. do wskazanego przez Klienta Punktu Odbioru – w takim przypadku odbiór przedmiotu zamówienia następuje w wybranym przez Klienta Punkcie Odbioru.
  Szczegółowe informacje na temat rozmiarów produktów (paczek), które mogą być dostarczane w poszczególnych formach dostawy oraz o kosztach dostawy znajdują się tutaj https://fabrykamarzen.art/koszt-dostawy.
 4. W Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art prowadzona jest sprzedaż detaliczna, w związku z czym fabrykamarzen.art uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Produktu objętej jednym zamówieniem. Szczegółowe informacje dotyczące innych ograniczeń sposobów dostawy lub form płatności określone zostały w sekcji FAQ na stronie Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art.
 5. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia co najmniej 2 Produkty, zamówienie może zostać podzielone przez fabrykamarzen.art na co najmniej 2 (dwie) części (zwane dalej „Paczkami”). O podziale zamówienia na Paczki Klient zostanie poinformowany w wiadomości zawierającej potwierdzenie otrzymania przez fabrykamarzen.art zamówienia, przy czym informacja ta nie powoduje zwiększenia kosztów dostawy zamawianych Produktów.
 6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie fabrykamarzen.art oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu lub Produktów. Złożenie zamówienia następuje w momencie wciśnięcia przez Klienta przycisku „Zamawiam i płacę” lub analogicznego (w Sklepie internetowym fabrykamarzen.art.
 7. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w trakcie składania zamówienia lub w przypadku Klientów zarejestrowanych, wskazany w koncie Klienta, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez fabrykamarzen.art zamówienia złożonego przez Klienta. Następnie, jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest oświadczeniem fabrykamarzen.art o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 8 powyżej. 
 8. fabrykamarzen.art zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
  1. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia płatnego przy odbiorze;
  2. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;
  3. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego do Sklepu fabrykamarzen.art lub Punktu Odbioru.
 9. W przypadku braku w Warsztacie zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup zamówionego Produktu od dostawców fabrykamarzen.art nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, fabrykamarzen.art poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 10. Klient składając zamówienie i wybierając dostawę realizowaną przez Firmę Kurierską powinien podać dokładny adres, pod który zamówienie to ma zostać dostarczone. Podanie przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu może spowodować opóźnienie lub uniemożliwić dostarczenie przedmiotu zamówienia.
 11. W komunikacji z Klientem (np. w wysyłanych przez fabrykamarzen.art wiadomościach z potwierdzeniem otrzymania zamówienia oraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji) jako wartość zamówienia wskazana będzie wartość zamawianych Produktów oraz koszty dostawy (zależne od wybranej przez Klienta formy dostawy), a także koszty innych, dodatkowych usług zamawianych przez Klienta (o ile fabrykamarzen.art będzie oferować takie dodatkowe usługi, a Klient je zamówi). Wartość zamówienia wskazywać będzie całkowite koszty, które Klient zobowiązany będzie ponieść.

§6 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski za pośrednictwem jednej z Firm Kurierskich.
 2. Dodatkowo Klient ma możliwość odbioru zamawianych Produktów w Sklepie fabrykamarzen.art, których adresy wymienione są na stronie: https://fabrykamarzen.art/pl/c/Sklep/19 bądź w Punktach Odbioru - których adresy wymienione są na stronach internetowych podmiotów obsługujących Punkty Odbioru, dostęp do tychże stron można uzyskać m.in. poprzez linki zamieszczone na stronie: https://fabrykamarzen.art/pl/c/Sklep/19
 3. Zapłaty za zamówienie należy dokonać przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem, kartą płatniczą. W przypadku Klientów zarejestrowanych przedpłata może zostać dokonana także: Kartą Podarunkową lub za pomocą Elektronicznej Portmonetki (E-wallet). W przypadku określonym w niniejszym ust. 3 potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji nastąpi nie wcześniej niż po uiszczeniu płatności. Ze względu na specyfikę działania systemów płatności elektronicznych, w razie wyboru przez Klienta przedpłaty jako formy płatności i niedokonania płatności zamówienie złożone przez Klienta zostanie anulowane (co będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty Klienta przez fabrykamarzen.art
 4. Klienci składający zamówienie o wartości nieprzekraczającej 700 zł po zalogowaniu się na swoje konto w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art :
  1. podczas odbioru przedmiotu zamówienia we wskazanym przez Klienta Sklepie fabrykamarzen.art (zamówienie „click and collect”) – gotówką, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez dany Sklep fabrykamarzen.art, Kartą Podarunkową, Elektroniczną Portmonetką (E-wallet) zapisaną w formie pdf, lub inną metoda płatności akceptowaną w danym momencie przez danych Sklep fabrykamarzen.art.
  2. podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Firmę Kurierską – gotówką lub inną metodą płatności akceptowaną przez wybraną przez Klienta Firmę Kurierską.
 5. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia. W razie dokonywania płatności w formie przedpłaty Klient może dokonać płatności w jednej lub kliku formach wskazanych w § 6 ust 3. Szczegółowe informacje odnośnie możliwości dokonania przedpłaty przy pomocy kilku form płatności przedstawione są pod adresem: https://fabrykamarzen.art/formy-platnosci.
 6. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą, Kartą Podarunkową, BLIKiem i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PayU (PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.), na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/
 7. Zarejestrowany (zalogowany) Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od fabrykamarzen.art lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich klientów, upoważniającego do otrzymania rabatu w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art.
 8. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, przecenami bądź wyprzedażami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

§6a Wystawianie i doręczanie faktur

Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez fabrykamarzen.art faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres mailowy (to jest na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji, w skutek aktualizacji danych w koncie Klienta lub podczas składania Zamówienia). Jednocześnie Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail. 

§7 Czas realizacji zamówień

 1. fabrykamarzen.art zamieszcza na stronie internetowej Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art przedstawiającej dany Produkt informację o przewidywanym czasie dostawy zamówienia. Przewidywana data dostawy jest podawana z uwzględnieniem terminu skompletowania zamówionych Produktów oraz czasu doręczenia przesyłki deklarowanego przez firmę wykonującą dostawę. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Produktu. W sytuacji, gdy informacja o czasie realizacji zamówienia przedstawiona jest w formie komunikatu „wysyłamy w x dni” - informacja ta stanowi informację o liczbie dni roboczych w ciągu których powinno nastąpić nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia.
 2. Z zastrzeżeniem ograniczeń co do wielkości dostarczanych przesyłek, o których mowa w §5 ust 4, na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony:
  1. za pośrednictwem Firmy Kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres, lub
  2. do wybranego przez Klienta Sklepu fabrykamarzen.art, lub
  3. do wybranego przez Klienta Punktu Odbioru.
 3. Klient powinien podać prawidłowe i dokładne dane do dostawy. Podanie przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy może spowodować wydłużenie czasu dostawy lub brak dostawy.
 4. Firmy Kurierskie oraz firmy obsługujące Punkty Odbioru za pośrednictwem których dostawa może być realizowana posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usługi dostawy (w tym w zakresie ewentualnych reklamacji dotyczących dostawy, czasu i sposobu zgłaszania ewentualnych uszkodzeń przesyłki i innych istotnych kwestii) – szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronach firm realizujących dostawę prosimy o zapoznanie się z tymi warunkami przed wyborem sposobu dostawy.

§8 Warunki reklamacji

 1. fabrykamarzen.art odpowiada za zgodność świadczenia z umową, w tym w szczególności fabrykamarzen.art jest odpowiedzialna wobec Konsumenta w razie braku zgodności dostarczonego mu Produktu z umową (rękojmia) na zasadach określonych w Ustawie. fabrykamarzen.art nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie określonym w art. 43b) ust. 2 lub ust. 3 Ustawy, jeżeli Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych tamże oraz, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak tej cechy.
 2. fabrykamarzen.art odpowiada za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia Konsumentowi i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia jest dłuższy.
 3. fabrykamarzen.art w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego udzieli odpowiedzi na reklamację Konsumenta.
 4. W celu wykonania uprawnień związanych z niezgodnością świadczenia fabrykamarzen.art z umową Konsument powinien zgłosić fabrykamarzen.art, który Produkt, Produkty lub świadczenie jest niezgodne z umową, przedstawić dowód zakupu reklamowanego Produktu (Produktów) od fabrykamarzen.art, opisać na czym niezgodność polega (dołączają w miarę możliwości dokumentacje zdjęciową) oraz sprecyzować, z którego przewidzianego Ustawą uprawnienia Konsument korzysta. Zgłoszenie może zostać dokonane przy użyciu dokumentu reklamacji, którego wzór znajduje się tutaj https://fabrykamarzen.art/reklamacje-i-zwroty. W przypadku Klientów będących uczestnikami Programu Lojalnościowego dowód zakupu nie jest wymagany w celu wykazania, że Produkt został zakupiony od fabrykamarzen.art, konieczne jest jednak podanie numeru karty Programu Lojalnościowego użytej podczas zakupu. Reklamacja może zostać złożona w Sklepie fabrykamarzen.art lub przesłana do DRIZ (z adnotacją „DRIZ-Reklamacja”).
 5. W sytuacji, w której fabrykamarzen.art odpowiada za niezgodność Produktu z umową, fabrykamarzen.art rozstrzygając reklamacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rękojmi oraz biorąc pod uwagę żądania Konsumenta wymieni lub naprawi ten Produkt. W sytuacji, w której fabrykamarzen.art odpowiada za niezgodność świadczenia (usługi) z umową, fabrykamarzen.art rozstrzygając reklamacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami doprowadzi do jej zgodności z umową.
 6. W sytuacjach określonych Ustawą, to jest, w razie zaistnienia niezgodności świadczenia fabrykamarzen.art z umową, za którą fabrykamarzen.art ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych Ustawą oraz:
  1. Odmowy przez fabrykamarzen.art doprowadzenia Produktu lub usługi do zgodności z umową ze względu na to, że zarówno naprawa jak i wymiana Produktu (bądź doprowadzenie usługi do zgodności z umową) są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów; lub
  2. Nie doprowadzenia przez fabrykamarzen.art do zgodności Produktu z umową poprzez jego naprawę lub wymianę (bądź nie doprowadzenie usługi do zgodności z umową); lub
  3. Dalszego występowania braku zgodności Produktu lub usługi z umową, pomimo, że fabrykamarzen.art próbowała doprowadzić Produkt lub usługę do zgodności z umową; lub
  4. Gdy, brak zgodności Produktu lub usługi z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy; lub
  5. Gdy, z oświadczenia fabrykamarzen.art lub okoliczności wyraźnie wynika, że fabrykamarzen.art nie doprowadzi Produkt lub usługi do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta
  jeżeli Konsument złoży fabrykamarzen.art oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy fabrykamarzen.art zwróci Klientowi należność zgodnie z Ustawą.
 7. Klient nabywający Produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów kodeksu cywilnego, przy czym odpowiedzialność fabrykamarzen.art z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient nie będący Konsumentem zapłacił fabrykamarzen.art za nabycie danego Produktu.
 8. Działając na podstawie art. 14 ust 1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) uprzejmie informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR). Informujemy, iż dla konsumentów w Polsce dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl , w sekcji dedykowanej konsumentom
 9. Ze względu na fakt, że przedmiotem działalności fabrykamarzen.art nie jest świadczenie usług przechowania towarów, fabrykamarzen.art wskazuje, że jej intencją nie jest przechowywanie Produktów nieodebranych przez Klientów po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego przez czas przekraczający 3 miesiące. Uprzejmie prosimy o odbiór przesyłek zawierających Produkty zwracane przez fabrykamarzen.art po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego oraz o odpowiedzi na zapytania fabrykamarzen.art mające na celu ustalenie zasad zwrotu takich Produktów (to jest czasu dostawy, adresu dostawy).

§9 Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez fabrykamarzen.art mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. fabrykamarzen.art nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Produkty. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.
 2. W przypadku Produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować Produkt
  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje Produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), zgodnie z informacjami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej; lub
  2. korzystając z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 8 regulaminu.

§10 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu);
  2. od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
  3. od daty zawarcia umowy – w razie umów innych niż umowa , w wykonaniu której fabrykamarzen.art wydaje rzecz, będąc zobowiązaną do przeniesienia jej własności (tj. umów innych niż sprzedaży produktów).
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 Ustawy):
  1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania zgody;
  14. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.
 3. Odstąpienie od umowy zgodnie z § 10 ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w § 10 ust. 1 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu lub wydrukować wzór wysyłany na życzenie na e-maila). Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem
 4. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu fabrykamarzen.art produktu, którego odstąpienie dotyczy. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim. fabrykamarzen.art zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.
 5. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech lub funkcjonowania. fabrykamarzen.art nie jest zobowiązana zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów wynikających z faktu wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez fabrykamarzen.art. Kwota zwrotu kosztów dostarczenia rzeczy do Klienta określana będzie przez fabrykamarzen.art w procesie realizacji przez Klienta prawa odstąpienia od umowy jako „zwrot za transport”.
 6. przypadku, gdy oświadczenie o odstąpieniu dotyczy umowy o dostarczanie treści cyfrowych albo umowy o świadczenie usługi cyfrowej fabrykamarzen.art od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę, z wyjątkiem treści, które:
  1. są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy
  2. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez fabrykamarzen.art;
  3. zostały połączone przez fabrykamarzen.art z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków lub
  4. zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 7. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 6 pkt a), b) lub c), fabrykamarzen.art na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez fabrykamarzen.art.
 8. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od fabrykamarzen.art nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony fabrykamarzen.art, w rozsądnym terminie i w powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 9. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić fabrykamarzen.art produkt lub produkty których dotyczy odstąpienie , niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. W celu dokonania zwrotu prosimy:
  1. poinformować o chęci zwrotu zamówionych produktów osobę wydającą przesyłkę w Sklepie fabrykamarzen.art – podczas odbioru tej przesyłki; lub
  2. po odebraniu przesyłki - odesłać taki produkt lub produkty do DRIZ, z adnotacją „DRIZ – Odstąpienie” lub, jeżeli zwracany produkt nie był wykorzystywany w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech lub funkcjonowania, zwrócić go w Sklepie fabrykamarzen.art, przy czym, ze względów systemowych, zwrotu produktów dostarczonych poprzez Firmę Kurierską bądź odebranych w Punkcie Odbioru można dokonać w Sklepie fabrykamarzen.art począwszy od dnia następującego po dniu odebrania przesyłki z tymi produktami.

§11 Zwrot towaru po upływie czasu na odstąpienie od umowy

 1. W okresie pomiędzy 15 a 30 dniem od dnia dostarczenia Klientowi będącemu Konsumentem produktu (ostatniego z zamówionych produktów) zakupionego przez niego w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art, niezależnie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu, może on zwrócić tenże produkt fabrykamarzen.art otrzymując w zamian zwrot ceny uiszczonej przez Klienta za zwracany produkt. Klient niebędący konsumentem może zwrócić produkty zakupione w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art na zasadach określonych w niniejszym paragrafie 11 przez 30 dni od dnia dostarczenia mu tych produktów, niezależnie od tego w jakim dniu przypada ostatni dzień terminu. Zasady zwrotu ceny określone zostały w paragrafie 12 Regulaminu.
 2. Klient może skorzystać z uprawnienia przyznanego mu w § 11 ust 1 pod warunkiem, że, w okresie wskazanym tamże dostarczy fabrykamarzen.art zwracany produkt (w stanie określonym w niniejszym § 11) wraz z oświadczeniem o skorzystaniu z prawa zwrotu po upływie terminu na odstąpienie od umowy. Zwrot produktu może odbyć się w jeden z następujących sposobów:
  1. Poprzez dostarczenie go do Sklepu fabrykamarzen.art;
  2. Jeżeli Klient jest klientem zarejestrowanym w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art - poprzez odesłanie produktu do DRIZ, z adnotacją „DRIZ-Zwrot”.
 3. Skorzystanie z możliwości zwrotu towaru określonej w niniejszym § 11 jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zwracany produkt spełnia następujące warunki:
  1. Znajduje się w stanie w jakim został doręczony Klientowi;
  2. Nie nosi śladów użytkowania;
  3. Jest w nienaruszonym opakowaniu;
  4. Żadna z metek, które były do produktu dołączone w momencie dostarczenia go Klientowi nie została oderwana.
 4. Zwrotowi określonemu w niniejszym §11 nie podlegają – ze względów bezpieczeństwa: foteliki samochodowe i monitory oddechu; ze względów higienicznych – kosmetyki, pieluchy oraz bielizna.
 5. fabrykamarzen.art może wprowadzić dodatkowe ograniczenia możliwości opisanego w § 11 zwrotu w stosunku do produktów zakupionych w ramach promocji lub wyprzedaży – o ograniczeniach takich Klient będzie każdorazowo informowany w komunikacji odnoszącej się do takiej promocji bądź wyprzedaży.

§12 Zwrot należności Klientom

 1. fabrykamarzen.art dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1. wykonania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy określonego w § 10;
  2. nieodebrania przez Klienta zamówionego produktu lub produktów;
  3. odstąpienia przez Konsumenta od umowy lub obniżenia ceny produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego;
  4. wykonania przez Klienta prawa zwrotu zakupionego produktu na zasadach określonych w § 11.
 2. W przypadku o którym mowa w § 12 ust 1 a) oraz w razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 12 ust 1 c) fabrykamarzen.art może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. W sytuacji określonej w § 12 ust 1 fabrykamarzen.art dokona zwrotu należności w jeden z następujących sposobów:
  1. W razie, gdy zwrot procedowany jest w Sklepie fabrykamarzen.art (to jest w sytuacji, gdy oświadczenie o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy określonego w § 10 lub o zwrocie produktu na zasadach określonych w § 11 wraz z tymże produktem zostanie przez Klienta złożone w Sklepie fabrykamarzen.art):
   1. Gotówką – jeżeli zamówienie opłacone było w tej formie;
   2. W formie zwrotu środków na kartę płatniczą, przy pomocy której zamówienie zostało opłacone – jeżeli zamówienie opłacone było przy użyciu karty płatniczej;
   3. W formie doładowania Elektronicznej Portmonetki (E-wallet) – jeżeli zamówienie opłacone było przy użyciu Elektronicznej Portmonetki;
   4. W formie doładowania Karty Podarunkowej – jeżeli zamówienie opłacone było przy użyciu Karty Podarunkowej;
   5. W formie zwrotu środków na rachunek bankowy - w razie opłacenia zamówienia przelewem z rachunku bankowego oraz w razie opłacenia zamówienia gotówką, o ile Klient wskaże Spółce numer rachunku bankowego na który zwrot środków ma zostać dokonany;
   6. Przy pomocy przekazu pocztowego – jeżeli zamówienie opłacone zostało gotówką, a Klient nie wskaże Spółce numeru rachunku bankowego na który zwrot środków ma zostać dokonany;
   7. W formie zwrotu środków na rachunek przypisany do aplikacji BLIK – w razie opłacenia zamówienia przy użyciu tej aplikacji;
  2. W razie, gdy zwrot procedowany jest przez fabrykamarzen.art poza Sklepem fabrykamarzen.art (to jest w razie odesłania produktu którego dotyczy odstąpienie od umowy lub zwrot na zasadach określonych w § 11 do DRIZ, w razie odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny produktu w wyniku postępowania reklamacyjnego lub w razie nieodebrania zamówienia przez Klienta):
   1. W formie zwrotu środków na kartę płatniczą, przy pomocy której zamówienie zostało opłacone – jeżeli zamówienie opłacone było przy użyciu karty płatniczej;
   2. W formie zwrotu środków na rachunek bankowy - w razie opłacenia zamówienia przelewem z rachunku bankowego oraz w razie opłacenia zamówienia gotówką, o ile Klient wskaże fabrykamarzen.art numer rachunku bankowego na który zwrot środków ma zostać dokonany;
   3. Przy pomocy przekazu pocztowego – jeżeli zamówienie opłacone zostało gotówką, a Klient nie wskaże fabrykamarzen.art numeru rachunku bankowego na który zwrot środków ma zostać dokonany;
   4. W formie zwrotu środków na rachunek przypisany do aplikacji BLIK – w razie opłacenia zamówienia przy użyciu tej aplikacji;
   5. W formie doładowania Elektronicznej Portmonetki (E-wallet) – jeżeli zamówienie opłacone było przy użyciu Elektronicznej Portmonetki lub Karty Podarunkowej.
 4. Jeżeli zwrot należności Klientowi odbywa się w oparciu o dane wskazane przez Klienta (np. przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym) Klient powinien podać fabrykamarzen.art pełne i dokładne dane niezbędne dla wykonania przez fabrykamarzen.art zwrotu (to jest poprawny adres na który ma być wysłany przekaz lub poprawne dane dotyczące rachunku bankowego na który ma być wykonany przelew). Przypominamy, że podanie przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego może spowodować opóźnienia w procesie zwrotu Klientowi należności.

§13 Dane osobowe

 1. Dane osobowe, które Klient powierza fabrykamarzen.art rejestrując się jako odbiorca newslettera na stronie internetowej fabrykamarzen.art, tj. adres poczty elektronicznej Klienta, przetwarzane są w celu dostarczania newslettera. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w Polityce Prywatności.
 2. Klient może w dowolnym momencie cofnąć wyrażone przez siebie zgody.

§15 Elektroniczna Portmonetka (E-wallet)

 1. Klient zarejestrowany w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art może otrzymać Elektroniczną Portmonetkę (E-wallet).
 2. Elektroniczną Portmonetkę (E-wallet) można otrzymać w zamian za wpłacone przez Klienta na rzecz fabrykamarzen.art środki pieniężne w kwocie równej początkowej wartości nominalnej Elektronicznej Portmonetki (E-wallet) bądź w sytuacji, o której mowa w § 12 ust 3.
 3. Otrzymanie Elektronicznej Portmonetki (E-wallet) nie może nastąpić w zamian za środki pieniężne w kwocie niższej niż jej wartość nominalna, co w szczególności oznacza, iż żadne promocje, rabaty, wyprzedaże ani innego rodzaju obniżki cen nie znajdują zastosowania do Elektronicznej Portmonetki (E-wallet).
 4. Elektroniczna Portmonetka (E-wallet) może być użyta w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art w ramach transakcji realizowanych poprzez konto w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art do którego jest przypisana (to znaczy po zalogowaniu się na konto). Po wygenerowaniu Elektronicznej Portmonetki (E-wallet) w formie pdf może zostać ona użyta także w Sklepie fabrykamarzen.art (przy czym takie użycie każdorazowo weryfikowane będzie kodem PIN).
 5. Elektroniczna Portmonetka (E-wallet) nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części. Powyższe dotyczy także sytuacji, gdy Elektroniczna Portmonetka (E-wallet) nie zostanie zrealizowana w okresie ważności.
 6. Elektroniczna Portmonetka (E-wallet) nie podlega zablokowaniu ani zastrzeżeniu.
 7. Ponieważ Elektroniczna Portmonetka (E-wallet) przypisana jest do konta Klienta w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art likwidacja tego konta następująca z inicjatywy Klienta wiązać się będzie z rezygnacją z Elektronicznej Portmonetki (E-wallet) przypisanej do tego konta (co w szczególności oznacza utratę możliwości wykorzystania zgromadzonych tamże środków).
 8. Wykorzystanie Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet) polega na nabyciu przez Klienta produktów oferowanych przez fabrykamarzen.art w zamian za płatność dokonaną Elektroniczną Portmonetką (E-Wallet).
 9. Przy realizacji Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet), w związku z nabyciem produktów, wartość nominalna Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet) ulegnie obniżeniu o cenę należną fabrykamarzen.art za realizacje transakcji. Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość transakcji jest niższa niż aktualna wartość nominalna Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet).
 10. W sytuacji, gdy wartość transakcji jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet) Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz fabrykamarzen.art różnicy ceny inną metodą płatności akceptowaną w Sklepie Internetowym smyk.com lub w Sklepie fabrykamarzen.art (w zależności od tego gdzie dokonywana jest płatność).
 11. Klient może posługiwać się Elektroniczną Portmonetką (E-Wallet) wielokrotnie do wyczerpania limitu przypisanego do Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet) lub do upływu terminu ważności Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet).
 12. Elektroniczna Portmonetka (E-Wallet) jest ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty jej aktywacji z tym zastrzeżeniem, że w przypadku uzupełnienia wartości nominalnej Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet) (doładowania), okres ważności i aktywności Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet) ulega przedłużeniu i wynosi 12 miesięcy od dnia jej uzupełnienia.
 13. Po upływie okresu ważności Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet) nie ma możliwości wykorzystania jej jako sposobu płatności w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art ani w Sklepie fabrykamarzen.art, co nie wyklucza możliwości nabycia przez Klienta kolejnego bonu.
 14. Wartość nominalna Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet) może zostać uzupełniona o wartość odpowiadającą kwocie dodatkowych środków pieniężnych przekazanych przez Klienta na rzecz fabrykamarzen.art lub o wartości zwracane w sytuacji określonej w § 12 ust. 3.
 15. Aktywacja Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet) następuje po uiszczeniu płatności.
 16. Klient może sprawdzić aktualną wartość swojej Elektronicznej Portmonetki (E-Wallet) logując się na swoje konto w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art.
 17. Elektroniczna Portmonetka (E-Wallet) nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Elektroniczna Portmonetka (E-Wallet) jest elektroniczną, zdematerializowaną formą bonu towarowego.

§16 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. fabrykamarzen.art dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art były na najwyższym poziomie i bez przerwy, jednakże fabrykamarzen.art nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art.
 3. fabrykamarzen.art zmieni niniejszy Regulamin w trybie określony w ust. 8. Zmiana nie będzie miała wpływu na zamówienia złożone przed jej wejściem z życie.
 4. Przypominamy, iż mogą zdarzyć się sytuacje, w których administratorzy serwerów pocztowych mogą zablokować przesyłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta, a także iż oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta może spowodować usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail. W razie problemów z otrzymywaniem informacji przesyłanych ze Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art rekomendujemy weryfikacje ustawień określonych przez administratorów serwerów pocztowych oraz ustawień określonych za pomocą zainstalowanego oprogramowania.
 5. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.).
 6. Ceny podane w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art nie są cenami obowiązującymi w Sklepach fabrykamarzen.art i nie podlegają dodatkowym rabatom i promocjom, które mogą w danym czasie obowiązywać w Sklepach fabrykamarzen.art.

  Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej
 7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a fabrykamarzen.art rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby fabrykamarzen.art. fabrykamarzen.art zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak:
  1. zmiana przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu,
  2. pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art, w tym w szczególności w zakresie usprawnienia działania tego Sklepu lub poprawy jego bezpieczeństwa,
  3. prawomocny wyrok sądu lub decyzja administracyjna – w zakresie w jakim mają wpływ na treść Regulaminu,
  4. Zmiany w zakresie usług świadczonych w Sklepie Internetowym fabrykamarzen.art, w tym w szczególności poprzez rozszerzenie zakresu usług świadczonych dotychczas lub dodanie nowych usług (funkcjonalności),
  5. Zmiany redakcyjne, nie wpływające na uprawnienia i obowiązki określone niniejszym Regulaminem.

Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez fabrykamarzen.art, nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania użytkowników Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art o zmianie, co nastąpi poprzez udostępnienie na stronie Sklepu Internetowego fabrykamarzen.art zmienionego regulaminu oraz przesłanie informacji o zmianach na adresy e-mail zarejestrowanych Klientów. Zmiany regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl