Regulamin strony

Regulamin strony „fabrykamarzen.art”

2. Storna www.fabrykamarzen.art, dostępny w Internecie pod adresem www.fabrykamarzen.art zwany dalej w treści regulaminu Portalem, to elektroniczny serwis umożliwiający:

– realizację świadczeń odrębnie zamówionych w tradycyjnej, pisemnej papierowej formie), związanych z uczestnictwem w targach lub innych wydarzeniach organizowanych przez Fabryka Marzeń

– zamówienie i zakup on-line usług targowych oraz innych oferowanych w Portalu. 

3. Administratorem Portalu oraz Usługodawcą jest Fabryka Marzeń Dorota Gierwiałło z siedzibą w Świętochowie, ul. Polna 2, 05-555 Świętochów, woj. Mazowieckie, powiat Piaseczyński, wpisane do rejestru przedsiębiorców Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, oraz do Organizatorów Turystyki pod numerem, NIP 1181747357, REGON 140271124, zwane dalej Fabryka Marzeń. Adres do korespondencji: Fabryka Marzeń Dorota Gierwiałło, ul. Polna 2, 05-555 Świętochów. e-mail: biuro@fabrykamarzen.art, tel: 786 808 402

Zwaną dalej Fabryka Marzeń 

4. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a. Regulamin– niniejszy Regulamin

b. Administrator Portalu – odpowiada za działanie Portalu i obsługę Użytkowników Portalu, jest administratorem zasobów Portalu oraz bazy danych Użytkowników Portalu, w tym administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu,

c. Usługodawca – świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu i za pomocą poczty elektronicznej usługi zamówione przez Usługobiorców,

d. Usługobiorca– zamawiający usługi i będący ich płatnikiem; Usługobiorcą jest wystawca targów lub uczestnik innego wydarzenia organizowanego przez Fabryka Marzeń albo podmiot świadczący usługi na rzecz wystawcy targów lub uczestnika innego wydarzenia organizowanego przez Fabryka Marzeń, z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Usługobiorca może być osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Usługobiorca posiada własne konto w Portalu, założone przez Administratora Portalu.

e. Użytkownik Portalu osoba fizyczna występująca w imieniu Usługobiorcy i upoważniona przez niego do składania zamówień i dokonywania zakupów on-line oraz innych czynności za pośrednictwem Portalu, wskazana Administratorowi Portalu Usługodawcy przez Usługobiorcę na formularzu i mająca dostęp do Konta Usługobiorcy po uzyskaniu od Administratora Portalu identyfikatora użytkownika (login), lub osoba fizyczna działająca w imieniu Usługobiorcy, lecz nie upoważniona przez niego do składania zamówień i dokonywania zakupów on-line, wskazana Administratorowi Portalu Usługodawcy przez Usługobiorcę jako osoba do kontaktu.

f. Konto Usługobiorcy– zasób Portalu, w którym są gromadzone: – dane Usługobiorcy (nazwa, adresy siedziby i do korespondencji, m KRS lub CEIDG, NIP /EU VAT, telefony, adresy e-mail, imiona i nazwiska osób do kontaktu oraz osób uprawnionych do reprezentowania Usługobiorcy lub wskazanych jako osoby upoważnione do działania w imieniu Usługobiorcy i posiadających pełnomocnictwa do składania zamówień usług i zawierania umów, – informacje dotyczące umów zawartych dotychczas z Fabryka Marzeń bez pośrednictwa Portalu (np. umowa uczestnictwa w targach lub innym wydarzeniu) oraz zamówień złożonych on­ – line i umów z Usługodawcą zawartych za pośrednictwem Portalu i za pomocą poczty elektronicznej, informacje o innych działaniach Użytkownika Portalu.

g. Rejestracja Użytkowników Portalu – procedura rejestracji danych niezbędnych do założenia Konta Usługobiorcy i udzielenia dostępu do Konta Usługobiorcy; procedura jest opisana dalej w paragrafie 3 Regulaminu.

h. Login Użytkownika Portalu– wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej Użytkownika Portalu, umożliwiający jego identyfikację w Portalu.

i. Hasło Dostępu – unikalny szereg znaków wybrany przez Użytkownika Portalu w toku Rejestracji Użytkownika Portalu, z możliwością jego modyfikacji w ustawieniach Konta Usługobiorcy, służący do logowania się w Portalu, celem potwierdzenia tożsamości Użytkownika Portalu. Hasło Dostępu ma charakter poufny i Użytkownik Portalu powinien zachować je w tajemnicy.

j. Formularz – formularz, którego prawidłowe wypełnienie i podpisanie przez Usługobiorcę (reprezentacja ustawowa albo pisemne pełnomocnictwo) oraz wysłanie do Administratora Portalu warunkuje aktywację możliwości składania zamówień usług oferowanych w Portalu. Formularz udostępniony jest na stronie głównej portalu.

k. Usługa – usługa wymieniona w wykazie usług, znajdującym się na Portalu w zakładce Sklep. Wykaz usług obejmuje:

– świadczenia zamówione wcześniej w tradycyjnej, pisemnej formie, ale realizowane za pośrednictwem Portalu,

– usługi targowe oferowane w Portalu, inne usługi oferowane w Portalu.

l. Koszyk – funkcjonalny element Portalu, zawierający informacje niezbędne przed dokonaniem złożenia zamówienia usług oferowanych w Portalu, z obowiązkiem zapłaty. Koszyk zamówień zawiera następujące informacje:

– dokładny opis przedmiotu zamówienia, zawierający istotne cechy zamówionych usług,

– ceny jednostkowe usług netto oraz łączną cenę zamawianych usług netto (wartość zamówienia).

m. Umowa – umowa, której przedmiotem jest realizacja usługi/ usług zamówionych za pośrednictwem Portalu.

5. Użytkownik Portalu przed uzyskaniem dostępu do Konta Usługobiorcy jest zobowiązany do zapoznania się z tekstem Regulaminu, który dostępny jest na stronie głównej Portalu.

6. Użytkownik Portalu może w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Portalu, pobrać tekst Regulaminu i sporządzić jego wydruk.

7. Regulamin jest także dostępny w siedzibie Fabryki Marzeń.

§ 2 Warunki techniczne korzystania z Portalu

W celu prawidłowego korzystania z Portalu wymagane jest:

a) połączenie z siecią Internet,

b) posiadanie przez Usługobiorcę adresu elektronicznego dla Użytkownika Portalu, którym może on samodzielnie dysponować w zakresie niezbędnym do realizacji usługi.

§ 3 Zakładanie Konta i korzystanie z Portalu 

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Portalu jest założenie Konta Usługobiorcy w ramach Portalu.

2. Konto Usługobiorcy w ramach Portalu zakładane jest automatycznie w wyniku rejestracji Usługobiorcy jako uczestnika targów lub innego wydarzenia (płatnik/zamawiający lub wystawca). Konto tworzone jest również w wyniku nadesłania poprawnie wypełnionego Formularza, jeśli nie istniało wcześniej.

3. W celu założenia Użytkownika Portalu Usługobiorca: a. wypełnia i wysyła Formularz (w formie pisemnej, papierowej) do Administratora Portalu, akceptując Regulamin, wyrażając wolę zawierania ze Sprzedawcą – Administratorem Portalu, umów zakupu usług w drodze elektronicznej oraz wskazując Użytkowników Portalu uprawnionych do dostępu do danych zwartych w Koncie Usługobiorcy oraz osób uprawnionych do zawierania umów, b. wskazuje osoby do kontaktu na formularzach zgłoszeniowych związanych z udziałem w targach, z zastrzeżeniem, że tak utworzony Użytkownik Portalu nie ma uprawnień do zawierania umów.

4. Zmiany osobowe dotyczące wskazanych osób do kontaktu i Użytkowników Portalu wymagają każdorazowo zawiadomienia Administratora Portalu w formie Formularza.

5. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego, Administrator Portalu, na podany w Formularzu adres (adresy) e-mail, wysyła wiadomość służącą potwierdzeniu autentyczności danych i podającą tymczasowe hasło, służące do pierwszego logowania. Osoba wskazana jako Użytkownik Portalu jest zobowiązana zaakceptować Regulamin i ustalić nowe, poufne Hasło Dostępu podczas pierwszego logowania do Portalu.

6. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, w szczególności do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b. korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń. 

7. Usługobiorca i Użytkownik Portalu odpowiadają za zachowanie poufności Loginu i Hasła. Użytkownik Portalu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora Portalu o nieuprawnionym wykorzystaniu dostępu do Konta Usługobiorcy oraz o wszelkich innych naruszeniach bezpieczeństwa. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za szkody, będące skutkiem nieprzekazania przez Użytkowników Portalu dokładnych informacji w tym zakresie oraz niezapewnienia przez Usługobiorcę lub Użytkowników Portalu, zachowania poufności Loginu i Hasła.

8. Portal umożliwia Usługobiorcom dokonywanie zakupu usług związanych z udziałem w targach, w tym: składanie zamówień, przeglądanie złożonych i przyjętych zamówień, podgląd lub pobieranie wystawionych faktur, pobieranie zaproszeń, biletów, itp.

9. Wykaz usług świadczonych przez Sprzedawcę w ramach Portal jest na bieżąco aktualizowany przez Administratora Portalu. Administrator Portalu zastrzega sobie możliwość braku akceptacji jednocześnie o przyczynie takiej decyzji.

§4 Procedura zawierania umowy sprzedaży 

1. Informacje o usługach podane na stronach Portalu; w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. W celu zawarcia umowy sprzedaży usługi albo usług za pośrednictwem Portalu Użytkownik Portalu winien załogować się na stronie internetowej www.fabrykamarzen.art, zakładka dla wystawców i dokonać wyboru Usługi albo Usług, związanych z udziałem w targach, wprowadzając określone Usługi do Koszyka.

3. Kompletując Koszyk – do momentu jego wysłania – Użytkownik Portalu ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych.

4. Po wprowadzeniu przez Użytkownika Portalu do Koszyka wszystkich niezbędnych danych, a przed wysłaniem Koszyka, wyświetlone zostają informacje niezbędne do złożenia zamówienia określonych Usług z obowiązkiem zapłaty, dotyczące: – dokładnego opisu przedmiotu zamówienia, zawierającego istotne cechy zamówionych Usług, – jednostkowej oraz łącznej wartości zamawianych Usług w kwotach netto.

5. W celu wysłania Koszyka konieczne jest naciśnięcie przycisku „Wyślij”. 

6. Wysłanie Koszyka jest równoznaczne z wysłaniem oferty kupna określonych w Koszyku Usług. Od tej chwili ewentualne modyfikacje albo cofnięcie wysłanego zamówienia może nastąpić jedynie w formie bezpośrednich kontaktów (mail, rozmowa telefoniczna) Użytkownika Portalu z Administratorem. 

7. Po wysłaniu Koszyka, Użytkownik Portalu otrzymuje wiadomość dotyczącą Usług z Koszyka, zawierającą informacje o przyjęciu oferty kupna poszczególnych Usług do realizacji albo ich odrzuceniu, z podaniem przyczyny odrzucenia. Z chwilą wysłania przez Administratora – Sprzedawcę Usług do Użytkownika Portalu wiadomości o przyjęciu oferty do realizacji, umowę sprzedaży określonej Usługi uważa się za zawartą (art.61 § 2 kc).

8. Informacja o przyjęciu zamówionych Usług do realizacji może zawierać również informacje o konieczności pobrania przez Użytkownika Portalu przygotowanych dla Usługobiorcy i znajdujących się na jego koncie w Portalu, dokumentów (np. potwierdzenie uczestnictwa w targach, faktury pro forma, plany lokalizacyjne, karty wystawcy, zaproszenia itp.).

§ 5 Sposoby płatności 

1. Ceny realizacji Usług zakupionych za pośrednictwem Portalu, określone cennikiem zamieszczonym w Portalu, są ustalane są w złotych polskich i nie zawierają podatku Vat (cena netto).

2. Faktury z tytułu realizowanych przez Sprzedawcę Usług, przekazywane są Usługobiorcom poprzez Użytkowników Portalu, poprzez zamieszczenie ich w Koncie Usługobiorcy. Użytkownik Portalu o możliwości pobrania faktur zostanie powiadomiony odrębnym komunikatem.

3. Użytkownik Portalu zobowiązany jest do pobrania faktur, a Usługobiorca do dokonania przelewu należności we wskazanym terminie i na wskazane w fakturze konto bankowe. Niepobranie faktur nie zwalnia Usługobiorcy z obowiązku zapłaty ceny w kwocie i w terminie wskazanych na fakturze.

§6 Reklamacje 

1. Administrator Portalu oświadcza, że podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników Portalu.

2. Użytkownik Portalu uprawniony jest do niezwłocznego powiadomienia Administratora Portalu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Portalu: – pisemnie na adres: Fabryka Marzeń Dorota Gierwiałło z siedzibą w Świętochowie, ul. Polna 2, 05-555 Świętochów, woj. Mazowieckie, powiat Piaseczyński, e-mail: biuro@fabrykamarzen.art, tel: 786 808 402

3. Administrator Portalu zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonych reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie składającego reklamację, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 7 Ochrona danych Użytkowników Portalu 

1. Dane Użytkowników Portalu będą przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora Portalu zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony danych, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Dane Użytkowników Portalu, podane w związku z zakładaniem Konta Usługobiorcy i uzyskiwaniem dostępu do tego konta, będą przetwarzane przez Administratora Portalu Usługodawcę w celu zawierania i realizacji umów lub dokonania innej czynności prawnej z Usługobiorcą albo do kontaktu, w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi oraz ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

3. Administrator Portalu zobowiązuje się do zachowania poufności danych Użytkowników Portalu.

4. Administrator Portalu podejmuje właściwe, techniczne i organizacyjne środki ochrony Portalu oraz danych podanych w związku z rejestracją Użytkowników Portalu, zabezpieczając je przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem lub innym nieuprawnionym wykorzystaniem przez osoby trzecie.

5. W celu należytego wykonania usług zamówionych w Portalu, Administrator Portalu – Sprzedawca usług (Usługodawca) zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Użytkowników przy rejestracji, poprzez sprawdzenie prawdziwości danych ujawnionych w rejestrach publicznych (np.: KRS, CEIDG).

6. Jeżeli Użytkownik Portalu podał w procesie zakładania konta swoje dane jako osoby prywatnej, tj. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zarobkowej lub zawodowej, to Administrator Portalu nie zaakceptuje takiej rejestracji.

7. W przypadku korzystania z Portalu przez Użytkownika Portalu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami, Administrator Portalu zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Administrator Portalu powiadomi Użytkownika o przetwarzaniu danych osobowych w takim celu oraz o jego niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

§ 8 Ochrona znaków towarowych Usługodawcy 

Wszelkie znaki towarowe wykorzystane w ramach prezentacji produktów użyte zostały jedynie w celach infomacyjnych oraz w celach identyfikacji produktów.

§ 9 Postanowienia końcowe 

1. Administrator Portalu dokłada wszelkich starań, by Portal funkcjonował w sposób ciągły. Administrator zastrzega, że w funkcjonowaniu Portalu mogą wystąpić przerwy, w szczególności w celu naprawy systemu lub dokonania innych prac konserwacyjnych, o czym Administrator w miarę możliwości poinformuje ogłoszeniem na stronie Portalu.

2. Usługi są świadczone przez Administratora/Usługodawcę za pośrednictwem Portalu do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Administratora. Administrator jest uprawniony, bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników Portalu, do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia drogą elektroniczną usług wcześniej oferowanych w Sklepie Portalu, z zastrzeżeniem, że prawa nabyte przez Usługobiorców na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą będą realizowane.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy Usługodawca a Usługobiorcami lub Użytkownikami Portalu, których polubowne rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu.

4. Dla rozstrzygania sporów z zagranicznymi usługobiorcami przyjmuje się jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim, a prawem obowiązującym przy interpretacji postanowień Regulaminu jest prawo polskie.

5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz.1422- j.t. ze zm.).

6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisy Regulaminu dla uczestników targów, organizowanych przez Fabryka Marzeń Dorota Gierwiałło

7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wówczas zostanie ono uznane za wyjęte z niniejszego Regulaminu i nie będzie naruszało ważności i możliwości wyegzekwowania pozostałych jego postanowień.

 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 2021-04-01.

Subscribe To My Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit